Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia Publiczne

Strona archiwalna

 

 

                                                                                                                                                          nowa podstrona, dodana 2014-03-19

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W CZYNNOŚCIACH DIALOGU TECHNICZNEGO, POPRZEDZAJĄCEGO USTALENIE ISTOTNYCH WARUNKÓW I EWENTUALNE UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - 19.03.2014 R.


Zamawiający: Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Osoba kontaktowa w tej sprawie: Specjalista ds. ppoż. w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu
Tomasz Pierzchała, tel. 77 453 90 82 wew. 112, e-mail:

W związku z przeprowadzanym przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu zadaniem: dostosowaniem awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do wymogów norm i przepisów przeciwpożarowych, zaprasza się zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w dialogu technicznym na temat obecnie stosowanych rozwiązań technicznych i sposobach instalowania, sterowania oprawami ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego.

Celem prowadzonego dialogu technicznego jest pozyskanie przez Zamawiającego informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.
Zamawiający informuję, że przeprowadzenie dialogu nie jest zobowiązaniem do rozpoczęcia procedury przetargowej lub wyboru jednego z proponowanych rozwiązań. W przypadku ogłoszenia postępowania, Zamawiający umieści w ogłoszeniu raport z przeprowadzonego dialogu. Raport będzie również umieszczony do wglądu na stronie Zamawiającego.
Dialog techniczny przeprowadzony zostaje na podstawie art. 31 a ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dialog techniczny prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów zainteresowanych udziałem w dialogu, w terminach określonych przez Zamawiającego. 
Dialog techniczny jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz na równi traktujący potencjalnych podmiotów w nim uczestniczących. 
Dialog będzie prowadzony do momentu, gdy Zamawiający będzie w stanie określić, na podstawie uzyskanych od uczestników dialogu technicznego informacji, dotyczących przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert w zakresie wystarczającym dla ewentualnego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Przystąpienie Uczestnika/Podmiotu do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji.
Podmioty przystępujące do dialogu technicznego automatycznie udzielają zgodę na wykorzystanie przez Zamawiającego przekazanych informacji w treści przyszłej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych. W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę handlową, w każdym przypadku udostępniający powinien wnieść zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.
Dialog techniczny prowadzony jest w języku polskim.
Za udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia.
Po przeprowadzeniu weryfikacji wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego Zamawiający zaprosi wybranych Wnioskodawców i przekaże informacje na temat terminu i miejsca spotkania.

Termin składania wniosków: 25.03.2014 r. godz. 12.00. 

a) w formie elektronicznej na adres:

b) faksem na nr: 77 45 45 942

c) pocztą na adres: Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Pl. Teatralny 12, 45-056 Opole  

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Załącznik nr 1. Wniosek

Załącznik nr 2. Podsumowanie przebiegu dialogu technicznego

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 W związku z realizacją zadania polegającego na: dostosowaniu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do wymogów norm  i przepisów przeciwpożarowych w budynku Teatru, Teatr im. Jana Kochanowskiego zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu tej instytucji zgodnie z powyższymi wytycznymi:
- instalacja niskonapięciowa (24V),
- rozwiązania techniczne instalacji pozwalają na sterowanie (zapalanie, gaszenie, przyciemnianie w zakresie od 0% do 100% i testowanie) każdą oprawą zarówno indywidualnie, jak i grupowo,
- niski pobór prądu i możliwość zastosowania jako oświetlenia nocnego w tym możliwość włączania/wyłączania wybranej partii opraw włącznikiem w dowolnym miejscu wpiętym do systemu,
- niskie koszty eksploatacyjne akumulatorów, tj. co około 5 lat albo rzadziej,
- w projekcie uwzględnić oświetlenie kierunkowe i doświetlenie urządzeń ppoż.,
- oprawy na jednym obwodzie mogą pracować w różnych trybach,
- panel sterowania może być wyprowadzony w dowolnym miejscu budynku i mieć możliwość zabezpieczenia hasłem oraz współpracować z istniejącą siecią Ethernet w Teatrze.

 

 Projekt będzie się składał z :
- części budowlano-wykonawczej instalacji,
- kosztorysu inwestorskiego,
- przedmiaru robót,
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- potrzebnych uzgodnień w tym z rzeczoznawcą ppoż.,
- w przypadku, gdy projekt bedzie potrzebował pozwolenia na budowę przygotowanie niezbędnej dokumentacji.

 

Termin składania ofert upływa z dniem 23.04.2014 roku.

Sposoby składania ofert:
- elektronicznej na adres:
- faksem na nr: 77 45 45 942
- pocztą na adres: Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Pl. Teatralny 12, 45-056 Opole.

DOCXZałącznik nr 1 Wniosek o dopuszczenie dialogu technicznego (22,82KB)