Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu przy ul. Zakładowej 2.

Strona archiwalna

 

TEATR im. JANA KOCHANOWSKIEGO w Opolu, pl. Teatralny 12

ogłasza piąte rokowania

na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu przy ul. Zakładowej 2.

Sprzedaży podlega prawo użytkowania wieczystego niżej wymienionych działek gruntu oraz prawo własności budynków i budowli trwale związanych z gruntem:

 • działka nr 336/1 o powierzchni 0,0103 ha, karta mapy 6, obręb Zakrzów, zabudowana magazynem paliw i smarów o łącznej powierzchni użytkowej 34,90 m².
 •  działka nr 336/4 o powierzchni 0,2058 ha, karta mapy 6, obręb Zakrzów, /hala przemysłowa/ zabudowana warsztatem głównym z dodatkowymi pomieszczeniami o łącznej powierzchni użytkowej 1320,00 m².
 •  działka nr 336/2 o powierzchni 0,0861 ha, karta mapy 6, obręb Zakrzów, stanowiąca drogę   dojazdową – w udziale wynoszącym 5000/10000 części. Właścicielem w/w gruntów   pozostających w użytkowaniu wieczystym jest Województwo Opolskie.

         Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi dla w/w nieruchomości księgi wieczyste nr: OP10/00090617/0, OP10/00100842/0. Miasto Opole nie posiada aktualnego planu zagospodarowania      przestrzennego dla terenu, na którym położone są przeznaczone do sprzedaży nieruchomości.     

Opłaty roczne: podatek od nieruchomości oraz opłata za wieczyste użytkowanie gruntów.

               Cena wywoławcza:  299.000,00 zł.           Zaliczka:  29.900,00 zł.

Rokowania odbędą się w dniu 09.06.2015 r. o godzinie 1200 w Opolu przy pl. Teatralnym 12 (sala nr 166) .

 I etap - otwarcie ofert i zakwalifikowanie do części ustnej,

II etap - rozmowy indywidualne z osobami zakwalifikowanymi do ustnej części rokowań.

Przetargi i rokowania na sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości odbyły się:

I przetarg - 18.10.2012 r., II przetarg - 23.01.2013 r., I rokowania - 21.05.2013 r., II rokowania - 27.11.2013 r., III rokowania -  30.09.2014, IV rokowania -  06.02.2015 r.

Przystępujący do rokowań zobowiązani są do:

Złożenia do dnia 08.06.2015 r. do godz. 1500 w sekretariacie  w budynku Teatru im.

 1. J. Kochanowskiego przy pl. Teatralnym 12 w Opolu, pisemnego zgłoszenia udziału w piątych rokowaniach w zaklejonych kopertach z opisem ,,Piąte rokowania na sprzedaż nieruchomości w Opolu przy ul. Zakładowej 2”. Zgłoszenie udziału w piątych rokowaniach powinno zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszający jest osobą prawną w tym podstawę prawną do reprezentowania tej osoby w rokowaniach/odpis odpowiedniego rejestru lub pełnomocnictwa osób prawnych /datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi, dotyczącymi piątych rokowań (formularz oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Teatru www.teatropole.pl w zakładce sprzedaż nieruchomości jako załącznik Nr 2 ). Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
 2. Dokonania w w/w terminie wpłaty zaliczki na konto Teatru im. Jana Kochanowskiego w Banku Millenium S.A. Oddział w Opolu nr 18 1160 2202 0000 0000 3103 0004. Wpłacona zaliczka ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który wygra piąte rokowania, od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży nieruchomości. Zaliczka wpłacona przez pozostałych uczestników piątych rokowań podlega zwrotowi do 3 dni roboczych od zakończenia rokowań. Termin zawarcia umowy-kupna zostanie podany w ciągu 21 dni od daty zakończenia rokowań. Zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia.Wygrywający ponosi koszty związane z zawarciem aktu notarialnego i wpisem nabytych praw do ksiąg wieczystych oraz należnych podatków.

I n f o r m a c j e  d o d a t k o w e:

Opole, pl. Teatralny 12 , tel 77 453 90 82÷85 wew. 131 od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 900 do 1500, oraz na stronie www.teatropole.pl

Teatr im. Jana Kochanowskiego zastrzega sobie prawo zamknięcia piątych rokowań bez wyboru nabywcy oraz odwołania rokowań bez podania przyczyn.

PDFZałącznik nr 1.PDF (812,88KB)
PDFZałącznik nr 2.PDF (513,94KB)
PDFZałącznik nr 3.PDF (229,83KB)
PDFZarządzenie nr 21_2015.PDF (510,24KB)
BMPWyrys z mapy.bmp (6,40MB)
JPEGmapa.jpeg (164,00KB)


Teatr im. Jana Kochanowskiego informuje, że czwarte rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Zakładowej 2 zakończyły się wynikiem negatywnym.

____________________________________________________________________________________

 Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Pl. Teatralny 12 ogłasza czwarte rokowania na sprzedaż nieruchomościpołożonych w Opolu przy ul. Zakładowej 2.

Sprzedaży podlega prawo użytkowania wieczystego niżej wymienionych działek gruntu oraz prawo własności budynków i budowli trwale związanych z gruntem:

 

 • działka nr 336/1 o powierzchni 0,0103 ha, karta mapy 6, obręb Zakrzów, zabudowana magazynem paliw i smarów o łącznej powierzchni użytkowej 34,90 m².
 • zabudowana warsztatem głównym z dodatkowymi pomieszczeniami o łącznej powierzchni użytkowej 1320,00 m², o powierzchni 0,2058 ha, karta mapy 6, obręb Zakrzów, /hala przemysłowa/ działka nr 336/4
 • działka nr 336/2 o powierzchni 0,0861 ha, karta mapy 6, obręb Zakrzów, stanowiąca drogę       dojazdową – w udziale wynoszącym 5000/10000 części. Właścicielem w/w gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym jest Województwo Opolskie.

Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi dla w/w nieruchomości księgi wieczyste nr: OP10/00090617/0, OP10/00100842/0. Miasto Opole nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym położone są przeznaczone do sprzedaży nieruchomości.

Opłaty roczne: podatek od nieruchomości oraz opłata za wieczyste użytkowanie gruntów.

Cena wywoławcza:  460.000,00 zł.           Zaliczka:  46.000,00 zł.

Czwarte rokowania odbędą się w dniu 6 lutego 2015 r. o godzinie 1200

w Opolu przy pl. Teatralnym 12 (sala nr 166) .

 I etap - otwarcie ofert i zakwalifikowanie do części ustnej,

II etap - rozmowy indywidualne z osobami zakwalifikowanymi do ustnej części rokowań.

Przetargi i rokowania na sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości odbyły się :

I przetarg - 18.10.2012 r., II przetarg - 23.01.2013 r.,

I rokowania - 21.05.2013 r., II rokowania - 27.11.2013r., III rokowania - 30.09.2014 r.

Przystępujący do rokowań zobowiązani są do:

 1. Złożenia do dnia 03.02.2015 r. do godz. 1500
  w budynku Teatru im.  w sekretariacie J. Kochanowskiego przy pl. Teatralnym 12 w Opolu, pisemnego zgłoszenia udziału w czwartych rokowaniach w zaklejonych kopertach z opisem ,,Czwarte rokowania na sprzedaż nieruchomości w Opolu przy ul. Zakładowej 2”. Zgłoszenie udziału w czwartych rokowaniach powinno zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszający jest osobą prawną w tym podstawę prawną do reprezentowania tej osoby w rokowaniach/odpis odpowiedniego rejestru lub pełnomocnictwa osób prawnych /datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi, dotyczącymi czwartych rokowań (formularz oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Teatru www.teatropole.pl w zakładce sprzedaż nieruchomości jako załącznik Nr 2 ). Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
 2. Dokonania w w/w terminie wpłaty zaliczki na konto Teatru im. Jana Kochanowskiego w Banku Millenium S.A. Oddział w Opolu nr 18 1160 2202 0000 0000 3103 0004. Wpłacona zaliczka ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który wygra czwarte rokowania, od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży nieruchomości. Zaliczka wpłacona przez pozostałych uczestników czwartych rokowań podlega zwrotowi do 3 dni roboczych od zakończenia rokowań. Termin zawarcia umowy-kupna zostanie podany w ciągu 21 dni od daty zakończenia rokowań. Zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia. Wygrywający ponosi koszty związane z zawarciem aktu notarialnego i wpisem nabytych praw do ksiąg wieczystych oraz należnych podatków.

I n f o r m a c j e  d o d a t k o w e:

Opole, pl. Teatralny 12 , tel 77 453 90 82÷85 wew. 131 od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 900 do 1500, oraz na stronie www.teatropole.pl

Teatr im. Jana Kochanowskiego zastrzega sobie prawo zamknięcia czwartych rokowań bez wyboru nabywcy oraz odwołania rokowań bez podania przyczyn.


PDFZałacznik nr 1 (907,63KB)
PDFZałacznik nr 2 (544,24KB)
PDFZałacznik nr 3 (246,49KB)
PDFZarządzenie (553,65KB)