Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje ogólne

1. Organizatorem Teatru jest Województwo Opolskie.

2. Organem zarządzającym jest Dyrektor Teatru, który kieruje Teatrem, organizuje działalność Teatru, odpowiada za całokształt tej działalności, reprezentuje Teatr na zewnątrz.

Dyrektora Teatru powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Opolskiego po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw kultury, związków zawodowych  działających w Teatrze oraz stowarzyszeń twórczych.

Do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu Teatru uprawniony jest Dyrektor Teatru.

Dyrektor Teatru ustanawia pełnomocników i określa zakres ich umocowania.

Organizację wewnętrzną określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora Teatru po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Opolskiego oraz działających w Teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórczych.