Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dyrekcja Teatru

Dyrektor Teatru - Norbert Rakowski

tel. 0 77 45-45-942, tel. 45-39-082 do 85, wew. 105 

Zarządza Teatrem i reprezentuje go na zewnątrz. Dokonuje czynności prawnych w imieniu Teatru i udziela pełnomocnictw. Odpowiada za całokształt spraw związanych z Teatrem, podejmuje decyzje finansowe. Organizuje działalność Teatru, ustala i kształtuje kierunki działalności artystycznej:

 1. Opracowuje plan działania Teatru: - zatwierdza plan finansowo-rzeczowy na rok budżetowy; - repertuar na dany rok budżetowy; - repertuar na sezon: od września do czerwca przyszłego roku.
 2. Dobiera realizatorów sztuk, innych współpracowników artystycznych i ustala warunki współpracy z nimi;
 3. Ustala obsadę sztuk dbając o optymalne wykorzystanie zatrudnionego Zespołu Aktorskiego;
 4. Nadzoruje poziom artystyczny przedstawień, dopuszcza je do eksploatacji;
 5. Nadzoruje poziom artystyczny wydawnictw teatralnych;
 6. Nadzoruje przygotowanie – od strony organizacyjnej, technicznej, finansowej – premier, eksploatację przedstawień oraz organizację prac remontowo – budowlanych.

Pełni funkcje związane z kierowaniem Teatrem w rozumieniu prawa pracy:

 1. Powołuje i odwołuje Głównego Księgowego;
 2. Zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Teatru oraz podejmuje decyzje ze stosunku pracy;
 3. Jest dysponentem trzecich zajęć Zespołu Artystycznego, honorariów wynagrodzeń pracowników;
 4. Przyznaje nagrody uznaniowe pracownikom Teatru;
 5. Administruje Funduszem Świadczeń Socjalnych.
 6. Przedkłada Zarządowi Województwa Opolskiego sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Teatru.

 

Zastępca Dyrektora - Katarzyna Kaczmarczyk
tel. 0 77 45-45-942, tel. 45-39-082 do 85

Działa w porozumieniu, konsultacji i na polecenie Dyrektora Teatru, a w szczególności:

 1. Przygotowuje od strony organizacyjnej, technicznej, finansowej premiery, eksploatację przedstawień oraz organizuje prace remontowo – budowlane,
 2. Zarządza wykorzystaniem bazy Teatru, w tym wynajmami, dzierżawami, sprzedażą (sprzętu, sal, budynków etc.),
 3. Nadzoruje pracę zakładowej komisji inwentaryzacyjnej i podejmuje decyzje dotyczące środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,
 4. Nadzoruje przygotowanie i realizację wniosków dotyczących funduszy strukturalnych, pomocowych, programów operacyjnych i innych, służących pozyskiwaniu środków pieniężnych na rozwój i działalność bieżącą Teatru,
 5. Odpowiada za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie zamówień publicznych,
 6. Odpowiada za kontrolę prawidłowości zapisów w regulaminach, zarządzeniach, okólnikach, wytycznych dotyczących organizacji pracy w Teatrze,
 7. Zastępuje Dyrektora w zakresie zarządzania i organizacji pracy Teatru podczas jego nieobecności lub na jego polecenie,
 8. Zarządza lub nadzoruje zarządzanie zasobami ludzkimi, a w szczególności zajmuje się sprawami osobowymi zespołu technicznego, administracyjnego i obsługi oraz realizacją zatrudnienia i płac, a także dba o prawidłowe stosunki pracy wynikające
 9. z zapisów Kodeksu Pracy,
 10. Koordynuje pracę działów Teatru i organizację pracy poszczególnych komórek,
 11. Nadzoruje wykonanie planu rzeczowo-finansowego,
 12. Zajmuje się analizą kosztów i przychodów oraz analizą zobowiązań i należności,
 13. Nadzoruje zaopatrzenie pracowników w odzież roboczą,
 14. Przestrzega przepisów BHP i przeciwpożarowych,
 15. Koordynuje sponsoring, marketing, public relations, promocję, sprzedaż, organizację widowni, reklamę.

Sekretariat - Iwona Gołąbek

tel./fax  0 77 45-45-942, tel. 45-39-082 do 85, wew. 105

Sekretariat przyjmuje interesantów i ewentualnie kieruje do innych komórek Teatru
od poniedziałku do piątku w godz. 9-15.