Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne Teatru

Kontrole 2020 rok:

Biuro kontroli UMWO, Czas trwania kontroli 20.07.2020 – 13.08..2020. Kontrola dotyczyła:

-prawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych oraz dokonywania i rozliczania wydatków o równowartości powyżej kwoty 30 tyś. Euro,

- sprawdzenie realizacji poleceń pokontrolnych zawartych w wynikach nr BKA_I.1711.22.2019.DC z dnia 06 lutego 2020.

Zalecenia- brak.

 

Kontrole 2019 rok:

1. Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Opolu, kontrola przeprowadzona od dnia 26.04.2019.
W protokole wskazano, aby wprowadzono mechanizmy kontrolne zapewniające zgodność ze stanem faktycznym wyodrębnionej ewidencji wydatków projektów korzystających z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Kontrola dotyczyła projektu „Ochrona trzmiela…”, której zakres obejmował:
- przygotowania do realizacji projektu,
- terminowości realizacji projektu i jego rozliczenia,
- zamówień publicznych,
- realizacji rzeczowej, zapewnienia trwałości.
Zalecenia - Wprowadzić mechanizmy kontrolne zapewniające zgodność ze stanem faktycznym wyodrębnionej ewidencji wydatków projektów korzystających z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

2. Izba Administracji Skarbowej w Opolu, data rozpoczęcia kontroli 20.05.2019. Kontrola dotyczyła projektu „Światło na sztukę….”.
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej.
Zalecenia- brak.

3. Biuro kontroli UMWO, Czas trwania kontroli 17.12.2018 – 10.01.2019. Kontrola dotyczyła Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zastosowano się do zaleceń.
Zalecenia - Wprowadzić zmiany w zapisach Regulaminu ZFŚS, planie i tabelach dotyczących funduszu,  zmienić sposób przeliczania zatrudnienia w kontekście uprawnionych do korzystania z ZFŚS

4. Biuro kontroli UMWO, Czas trwania kontroli 30.12.2019 – 17.01.2020. Kontrola dotyczyła Gospodarki finansowej rozrachunków z tytułu zobowiązań, prawidłowości i terminowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków. Zalecenia - dostępne będą w wykazie kontroli zewnętrznych za rok 2020.

 

Kontrole 2018 rok:

Kontrole zewnętrzne w Teatrze, Domu Aktora, Budynku Pomocniczym (dawniej „Klub Artysty”):

Okresowa kontrola stanu technicznego budynków (Dom Aktora, Teatr, Budynek pomocniczy (Klub Artysty). Data kontroli: 30.05.2018. Zalecenia – bieżąca konserwacja budynków.

Przegląd techniczny instalacji gazowej w Domu Aktora. Data kontroli: 28.05.2018. Bez uwag i zaleceń – instalacja szczelna, ocena instalacji dobra.

Kontrola przewodów kominowych w budynku Teatru. Data kontroli: 17.05.2018. Wydano zalecenia.

Badanie stanu technicznego podestu ruchomego Typ PCH-1000, nr fabryczny 9118. Data badania: 21.03.2018. Bez uwag i zaleceń - wynik badania pozytywny.

Archiwum Państwowe w Opolu. Przestrzeganie przepisów ustawy archiwalnej. Data kontroli 26.07.2018. Wydano zalecenia.  

Kontrola wydatkowania środków przekazywanych w ramach dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Kultury, Spotu i Turystyki. Data kontroli: 24-25.01.2018. Bez uwag i zaleceń.

Biuro Kontroli i Audytu. 17.12.2018-10.01.2019.

 

Metryczki kontroli 2017 rok:

 

Kontrola nr 1:

Organ prowadzący kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Podmiot kontrolowany: Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Termin kontroli:   11.01.2017-27.01.2017 r.

Temat kontroli:  Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej udzielonej zgodnie z zawartą umową nr 8/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku.

Dokumenty kontroli:   Protokół  kontroli, zalecenia.

 

Kontrola nr 2:

Organ prowadzący kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Podmiot kontrolowany: Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Termin kontroli:   24.07.2017-18.08.2017

Temat kontroli:  inwentaryzacja 2014-2017 oraz zamówienia publiczne poniżej progu przetargowego

Dokumenty kontroli:   Protokół  kontroli, zalecenia.

 

W załączeniu Wykaz kontroli zewnętrznych Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w latach 2012-2017.                                                                                                                                                                                                        
DOCKONTROLE ZEWNETRZNE TEATRU w latach 2012-2017.doc

informację wytworzył(a): Aleksandra Demciuch
za treść odpowiada: Aleksandra Demciuch
data wytworzenia: 16.09.2014