Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Samodzielne stanowiska pracy

Koordynator pracy artystycznej i sekretariat

tel. 77 453 90 82-85 wew. 105

Koordynator pracy artystycznej sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem pracy artystycznej Teatru (nanoszenie koniecznych korekt w tygodniowym i miesięcznym planie prób i w razie konieczności zawiadamianie o nich zespołu aktorskiego, ustalanie zastępstw aktorskich, współpraca z asystentami reżyserów i inspicjentami, ustalanie terminów prób wznowieniowych, przygotowanie stawek dla aktorów, przygotowanie rachunków za poszczególne etapy pracy twórców przedstawień), przygotowuje próby z artystami, przygotowuje koszty rozliczenia podróży, koordynuje harmonogram obsad sztuk i przedstawień granych przez Teatr, przygotowuje egzemplarze sztuk do prób, bierze udział w opracowaniu miesięcznego repertuaru Teatru, sporządza tygodniowe i miesięczne plany pracy Zespołu Artystycznego, przygotowuje wyjazdy Teatru ze spektaklami gościnnymi (kosztorys, wysyłka materiałów informacyjno - reklamowych, umowy, harmonogramy prób aktorskich i technicznych, rezerwacja noclegów, nadzór nad wystawieniem faktur) koordynuje przebieg Opolskich Konfrontacji Teatralnych "Klasyka Polska" (w ramach Biura Organizacyjnego OKT), nadzoruje archiwizację działalności artystycznej Teatru, redaguje i przesyła materiały archiwalne, informacje do wydawnictw dokumentujące życie teatralne. 
Do zadań sekretarki należy: obsługa sekretariatu Teatru oraz sekretariatu Opolskich Konfrontacji Teatralnych (w ramach Biura Organizacyjnego OKT), organizowanie czasu i kalendarza Dyrektora naczelnego i artystycznego oraz jego Zastępcy, prowadzenie ewidencji korespondencji Teatru, organizowanie przepływu informacji między wszystkimi komórkami organizacyjnymi Teatru, prowadzenie i porządkowanie korespondencji dotyczącej projektów inwestycyjnych, ZPORR i programów funduszy Unii Europejskiej.

 

Specjalista ds. kadr i zatrudnienia

tel. 77 453 90 82-85 wew. 111

Specjalista ds. kadr i zatrudnienia załatwia całość spraw osobowych pracowników Teatru, sporządza umowy o pracę, umowy zlecenia, prowadzi rejestr pracowników dla celów ewidencyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, współdziała z urzędem zatrudnienia w zakresie pozyskiwania nowych pracowników, sporządza sprawozdania dla GUS-u i innych instytucji o ruchu kadrowym, stanie zatrudnienia, zgłasza pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników Teatru, przygotowuje i przekazuje dokumenty działu do archiwum Teatru.
 

Specjalista ds. bhp oraz Specjalista ds. ochrony ppoż.

tel. 77 453 90 82-85 wew. 112

Specjalista ds. bhp dokonuje analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Teatrze, przyczyn powodujących wypadki przy pracy, zagrożenia życia i zdrowia pracowników, inicjuje i opracowuje wnioski zmierzające do zapobiegania zagrożeniom, a zwłaszcza przyczynom powodującym wypadki przy pracy, sprawuje kontrolę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czuwa nad przestrzeganiem przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze oraz pozostałych pracowników zasad i przepisów BHP, bierze udział w opracowaniu i kontroli realizacji planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, organizuje badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, a także sprawności urządzeń i maszyn oraz określa wspólnie z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych metody  poprawy warunków BHP, zgłasza i bierze udział w opracowaniu wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy opracowaniu przez zakład pracy zamierzeń inwestycyjnych, bierze udział w odbiorach technicznych nowo budowanych lub  przebudowywanych urządzeniach. Bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, sporządza karty powypadkowe, organizuje szkolenia pracowników w zakresie BHP, ustala program szkoleń i nadzór w tym zakresie oraz inicjuje i rozwija różne formy popularyzacji zagadnień dotyczących ochrony pracy, kontroluje właściwe zaopatrzenie pracowników w odzież ochronną, roboczą i sprzęt ochrony osobistej, opiniuje szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy, współpracuje z Związkami zawodowymi i organami nadzoru nad warunkami pracy w zakresie BHP oraz kontroluje realizację poprzez sprawdzanie zakresów zleceń i zarządzeń tych organów, sporządza protokół odbioru spektaklu i przedstawia go Dyrektorowi do zatwierdzenia, sporządza oceny ryzyka zawodowego pracowników, prowadzi sprawozdawczość w zakresie BHP i ochrony środowiska, zaopatrza apteczki pierwszej pomocy. 
Specjalista ds. ochrony ppoż. odpowiada za czuwanie nad przestrzeganiem przez pracowników Teatru przepisów przeciwpożarowych, sprawdza gotowość sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych na terenie Teatru oraz prawidłowe ich rozmieszczenie, kontroluje drożność drzwi i dróg przeciwpożarowych oraz ich prawidłowe oznakowanie, opracowuje niezbędne sprawozdania statystyczne i inne materiały w sprawach zabezpieczenia przeciwpożarowego, prowadzi wszelką dokumentację związaną z ochroną przeciwpożarową Teatru, przestrzega terminowej legalizacji gaśnic ppoż., opiniuje projekty scenograficzne i wykonanie scenografii z punktu widzenia przepisów ppoż., opiniuje efekty sceniczne (dymy, pirotechnika, etc.) wykonywane w przedstawieniach, przeprowadza ewakuację pracowników w Teatrze w sytuacjach zagrożenia, udziela pierwszej pomocy pracownikom, którzy ulegli wypadkowi. 

Specjalista ds. eksploatacji

tel. 77 453 90 82-85

 • koordynuje i nadzoruje konserwację i remonty urządzeń Teatru,
 • współuczestniczy w planowaniu i przygotowywaniu projektów inwestycyjnych i remontowych do realizacji,
 • przeprowadza terminowe przeglądy budynków Teatru,
 • prowadzi ewidencję prac remontowych maszyn i urządzeń,
 • prowadzi dokumentację realizowanych inwestycji (Teatr – wykonawca),
 • prowadzi korespondencję z Nadzorem Budowlanym, Urzędem Dozoru Technicznego i Zakładem Urządzeń Dźwigowych w sprawie uzyskania zezwoleń i odbiorów budowlanych,
 • prowadzi ewidencję przeglądów instalacji elektrycznej obiektów Teatru,
 • prowadzi dokumentację projektową zamierzeń inwestycyjnych (mapy, rysunki, uzgodnienia),
 • kompletuje i nadzoruje dokumentację budowlaną obiektu Teatru (rysunki techniczne, przekroje).
 • nadzór nad naprawą, konserwacją i utrzymywaniem stałej kontroli nad instalacją wodno-kanalizacyjną w obiektach Teatru, odpowiadanie za cykliczny przegląd instalacji wodno-kanalizacyjnych, C.O., C.W. oraz dokonywanie ogólnych napraw konserwatorskich instalacji wodno-kanalizacyjnych, C.O., C.W.,
 • sporządzanie umów na dostawę prądu i gazu do mieszkań teatralnych łącznie
  z rozliczaniem zużycia.

 

Koordynator - Producent wykonawczy

 • koordynuje wszystkie etapy produkcji spektakli,
 • sporządza kosztorysy produkcyjne,
 • kontroluje ustalone limity finansowe i ponosi pełną odpowiedzialność za budżet spektaklu,
 • nadzoruje zakup rekwizytów, kostiumów, etc.,
 • nadzoruje realizację płatności za wykonane usługi i umowy, 
 • zbiera i opisuje faktury dotyczące przedsięwzięć produkcyjnych, 
 • rozlicza projekt po premierze. 

 

Specjalista - Pedagog teatralny

tel. 77 453 90 82-85

 • opracowuje, organizuje i koordynuje przebieg wszelkich działań w zakresie edukacji, popularyzacji i krzewienia kultury teatralnej, szczególnie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej,
 • monitoruje programy i projekty adresowane do instytucji kulturalnych w zakresie organizacji i pozyskiwania funduszy na działalność edukacyjną Teatru,
 • nawiązuje, rozwija, podtrzymuje współpracę w zakresie uczestnictwa w projektach artystycznych i edukacyjnych, ze szkołami, uczelniami wyższymi, zakładami pracy, placówkami kulturalnymi, stowarzyszeniami,
 • pozyskuje informacje pod kątem możliwości dofinansowania działalności artystycznej i bieżącej Teatru z różnych krajowych i zagranicznych źródeł finansowych, w tym min.  z funduszy europejskich, budżetu państwa.

  Specjalista - Animator kultury
 • współpracuje z placówkami wychowawczo-oświatowych w zakresie edukacji i krzewienia kultury,
 • opracowuje indywidualne plany rozwoju kulturalnego, dostosowania go do potrzeb,
 •  zainteresowań danej grupy docelowej,
 • organizuje spotkania i wykłady poświęcone konkretnej tematyce,
 • przygotowuje kalendarz zajęć i wszystkich innych wydarzeń kulturalno-edukacyjnych w Teatrze,
 • współpracuje z artystami w dziedzinie edukacji.