Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielne stanowiska pracy

Koordynator pracy artystycznej i sekretariat - Iwona Gołąbek

tel. 77 453 90 82-85 wew. 105

Koordynator pracy artystycznej sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem pracy artystycznej Teatru (nanoszenie koniecznych korekt w tygodniowym i miesięcznym planie prób i w razie konieczności zawiadamianie o nich zespołu aktorskiego, ustalanie zastępstw aktorskich, współpraca z asystentami reżyserów i inspicjentami, ustalanie terminów prób wznowieniowych, przygotowanie stawek dla aktorów, przygotowanie rachunków za poszczególne etapy pracy twórców przedstawień), przygotowuje próby z artystami, przygotowuje koszty rozliczenia podróży, koordynuje harmonogram obsad sztuk i przedstawień granych przez Teatr, przygotowuje egzemplarze sztuk do prób, bierze udział w opracowaniu miesięcznego repertuaru Teatru, sporządza tygodniowe i miesięczne plany pracy Zespołu Artystycznego, przygotowuje wyjazdy Teatru ze spektaklami gościnnymi (kosztorys, wysyłka materiałów informacyjno - reklamowych, umowy, harmonogramy prób aktorskich i technicznych, rezerwacja noclegów, nadzór nad wystawieniem faktur) koordynuje przebieg Opolskich Konfrontacji Teatralnych "Klasyka Polska" (w ramach Biura Organizacyjnego OKT), nadzoruje archiwizację działalności artystycznej Teatru, redaguje i przesyła materiały archiwalne, informacje do wydawnictw dokumentujące życie teatralne. 
Do zadań sekretarki należy: obsługa sekretariatu Teatru oraz sekretariatu Opolskich Konfrontacji Teatralnych (w ramach Biura Organizacyjnego OKT), organizowanie czasu i kalendarza Dyrektora naczelnego i artystycznego oraz jego Zastępcy, prowadzenie ewidencji korespondencji Teatru, organizowanie przepływu informacji między wszystkimi komórkami organizacyjnymi Teatru, prowadzenie i porządkowanie korespondencji dotyczącej projektów inwestycyjnych, ZPORR i programów funduszy Unii Europejskiej.

 

Specjalista ds. kadr i zatrudnienia - Barbara Kraska

tel. 77 453 90 82-85 wew. 111

Specjalista ds. kadr i zatrudnienia załatwia całość spraw osobowych pracowników Teatru, sporządza umowy o pracę, umowy zlecenia, prowadzi rejestr pracowników dla celów ewidencyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, współdziała z urzędem zatrudnienia w zakresie pozyskiwania nowych pracowników, sporządza sprawozdania dla GUS-u i innych instytucji o ruchu kadrowym, stanie zatrudnienia, zgłasza pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników Teatru, przygotowuje i przekazuje dokumenty działu do archiwum Teatru.
 

Specjalista ds. bhp oraz Specjalista ds. ochrony ppoż. - Romuald Makowiecki

tel. 77 453 90 82-85 wew. 112

Specjalista ds. bhp dokonuje analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Teatrze, przyczyn powodujących wypadki przy pracy, zagrożenia życia i zdrowia pracowników, inicjuje i opracowuje wnioski zmierzające do zapobiegania zagrożeniom, a zwłaszcza przyczynom powodującym wypadki przy pracy, sprawuje kontrolę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czuwa nad przestrzeganiem przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze oraz pozostałych pracowników zasad i przepisów BHP, bierze udział w opracowaniu i kontroli realizacji planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, organizuje badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, a także sprawności urządzeń i maszyn oraz określa wspólnie z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych metody  poprawy warunków BHP, zgłasza i bierze udział w opracowaniu wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy opracowaniu przez zakład pracy zamierzeń inwestycyjnych, bierze udział w odbiorach technicznych nowo budowanych lub  przebudowywanych urządzeniach. Bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, sporządza karty powypadkowe, organizuje szkolenia pracowników w zakresie BHP, ustala program szkoleń i nadzór w tym zakresie oraz inicjuje i rozwija różne formy popularyzacji zagadnień dotyczących ochrony pracy, kontroluje właściwe zaopatrzenie pracowników w odzież ochronną, roboczą i sprzęt ochrony osobistej, opiniuje szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy, współpracuje z Związkami zawodowymi i organami nadzoru nad warunkami pracy w zakresie BHP oraz kontroluje realizację poprzez sprawdzanie zakresów zleceń i zarządzeń tych organów, sporządza protokół odbioru spektaklu i przedstawia go Dyrektorowi do zatwierdzenia, sporządza oceny ryzyka zawodowego pracowników, prowadzi sprawozdawczość w zakresie BHP i ochrony środowiska, zaopatrza apteczki pierwszej pomocy. 
Specjalista ds. ochrony ppoż. odpowiada za czuwanie nad przestrzeganiem przez pracowników Teatru przepisów przeciwpożarowych, sprawdza gotowość sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych na terenie Teatru oraz prawidłowe ich rozmieszczenie, kontroluje drożność drzwi i dróg przeciwpożarowych oraz ich prawidłowe oznakowanie, opracowuje niezbędne sprawozdania statystyczne i inne materiały w sprawach zabezpieczenia przeciwpożarowego, prowadzi wszelką dokumentację związaną z ochroną przeciwpożarową Teatru, przestrzega terminowej legalizacji gaśnic ppoż., opiniuje projekty scenograficzne i wykonanie scenografii z punktu widzenia przepisów ppoż., opiniuje efekty sceniczne (dymy, pirotechnika, etc.) wykonywane w przedstawieniach, przeprowadza ewakuację pracowników w Teatrze w sytuacjach zagrożenia, udziela pierwszej pomocy pracownikom, którzy ulegli wypadkowi. 

 

Radca prawny:

1) prowadzi obsługę prawną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 507 z późn. zm),
2) do zadań Radcy prawnego należy w szczególności:
a) udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
b) informowanie komórek organizacyjnych o zmianach w obowiązującym stanie prawnym,
c) opiniowanie pod względem prawnym wewnętrznych aktów normatywnych oraz umów,
d) nadzór prawny nad egzekucją należności,
e) występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przez sądem, organami
administracyjnymi i innymi organami orzekającymi.
3) przestrzega obowiązku wykonywania innych poleceń „przełożonych dotyczących pracy,
zgodnych z przepisami prawa i ustalonym w umowie rodzajem pracy.

 

Podmiot udostępniający: Aleksandra Demciuch
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Demciuch
Data wytworzenia: 30.01.2014
Metryczka
 • wytworzono:
  30-01-2014
  przez: Aleksandra Demciuch
 • opublikowano:
  30-01-2014 12:10
  przez: Aleksandra Demciuch
 • zmodyfikowano:
  23-04-2018 11:59
  przez: Aleksandra Demciuch
 • podmiot udostępniający:
  Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  odwiedzin: 1994
Dane jednostki:

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
45-056 Opole
ul. Plac Teatralny 12
NIP: 7540339881 REGON: 000279717

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 90 82
fax: 77 454 59 42
e-mail: biuro@teatropole.pl
strona www: teatropole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×