Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne 2023

Informacja o przeprowadzonych kontrolach w roku 2023.

Audyty i kontrole

Przeprowadzone audyty:

Wyniki audytu:

Brak

Nie dotyczy

Zalecenia wydane w sprawozdaniach z przeprowadzonych zadań audytowych:

Sposób zrealizowania zaleceń:
 

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Przeprowadzone kontrole:

Wyniki kontroli:

A)Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,

Termin kontroli: 10.02.2023

Przedmiot kontroli: stan sanitarno – techniczny pomieszczeń, wentylacja pomieszczeń i gospodarka odpadami. 

A)Protokół Kontroli nr HK.9020.30.5.2023.ZD z dn. 10.02.2023

B) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Opola
Termin kontroli 9.03.2023.

Przedmiot kontroli: stan techniczny schodów zewnętrznych prowadzących do budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu zlokalizowanego przy pl. Teatralnym 12.

B) Protokół kontroli  dot. sprawy nr WIB 0941-11/23

C)Biuro kontroli UMWO

 Czas trwania kontroli 20.03.2023 – 12.04.2023.

Przedmiot kontroli:

1.Prawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość   jest równa lub przekracza kwotę 1300 tyś zł

2. Sprawdzanie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-RK.1711.6.2022.TB z dnia 26.04.2022 r.

C) Wystąpienie pokontrolne z dnia 6.06.2023 dot. kontroli przedmiotowej nr BKA-RK.1711.3.2023.TB

D)Narodowe Centrum Kultury

Czas trwania kontroli 13.04-12.05.2023.

Przedmiot kontroli: Kontrola zadania „Horyzont. Edukacja” umowa nr 160/2022/NCK/KI z dnia 27.07.2022

 

D)Protokół kontroli planowanej nr 04/2023  

E) Państwowa Inspekcja Pracy

Czas trwania kontroli 2, 10, 13 .10.2023 r.

Przedmiot kontroli: Przestrzeganie przepisów prawa pracy i bhp

E) Wystąpienie 110233-53-K049-Ws01/23 z dnia 13.10.2023 r.

Zalecenia pokontrolne z wystąpienia pokontrolnego:

Sposób zrealizowania zaleceń:

A) Ustalenia kontroli:

Brak nieprawidłowości.
Zalecono wprowadzenie podziału na odzież roboczą i prywatną w szafkach pracowniczych znajdujących się w pomieszczeniu socjalnym dla osób sprzątających, tak aby nie miały ze sobą bezpośredniej styczności.

A)

Przeprowadzono remont pomieszczenia i zakupiono szafki pracownicze umożliwiające podział odzieży w/w pracowników.

B)

Brak

B)

Nie dotyczy

C)

1. Przestrzegać zapisów art. 35 ust. 3 pkt 2, art. 56 ust. 6, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Prawidłowo zamieszczać na dokumentach, sporządzanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, datę ich podpisania.

3. Zobowiązać osoby, wymienione w uregulowaniach wewnętrznych dot. zamówień publicznych w Teatrze do zamieszczania, na projektach pism, określonych w tych uregulowaniach, podpisu potwierdzającego ich sporządzenie.

C)

Ad. 1 Teatr zobowiązał się do przestrzegania zapisów art. 35 ust. 3 pkt 2, art. 56 ust. 6, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Ad. 2 Teatr zobowiązał się do zamieszczania na dokumentach, sporządzanych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, daty ich sporządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli prawidłowości daty sporządzenia w stosunku do regulacji prawa zamówień publicznych.

Ad. 3 Teatr zobowiązał się do zobligowania osoby wymienione w uregulowaniach wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych w Teatrze do zamieszczania na projektach pism oraz dokumentach podpisu potwierdzającego ich sporządzenie. W przypadku Komisji przetargowej Dyrektor Teatru na podstawie Zarządzenia do każdego zamówienia publicznego, powołując członków komisji przetargowej i określając zasady przeprowadzenia przetargu, będzie obligował członków komisji do zamieszczania podpisów na dokumentach i pismach przez nich sporządzonych.

D)

Brak zaleceń (nie stwierdzono nieprawidłowości, ani uchybień)

D)

Brak zaleceń

E)

Wnosi się o udzielanie pracownikom informacji o warunkach zatrudnienia, wynikającej z art. 29 par. 3 Kodeksu Pracy w terminie nie późniejszym niż w ciągu siedmiu dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy.

E)

Teatr przyjął do stosowania wniesione uwagi z wystąpienia.