Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Finansowanie działalności

Teatr prowadzi gospodarkę finansową według ogólnych zasad określonych w przepisach.

Do składania oświadczeń w imieniu Teatru w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych i finansowych  wymagany jest podpis Dyrektora Teatru. W uzasadnionych przypadkach oświadczenia w imieniu Teatru w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych i finansowych  może złożyć Zastępca Dyrektora posiadający stosowne umocowanie udzielone przez Dyrektora, lub inny ustanowiony przez Dyrektora pełnomocnik działający w granicach jego umocowania,  przy kontrasygnacie Głównego Księgowego.

 

Majątek Teatru może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Teatru.

Teatr prowadzi gospodarkę finansową według ogólnych zasad określonych w obowiązujących przepisach.

 

Źródłami finansowania Teatru są:

 1. dotacje organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r., poz.1983 z późn.zm.);
 2. darowizny, spadki i zapisy;
 3. środki uzyskiwane z programów krajowych lub zagranicznych, w tym środki uzyskiwane z funduszy Unii Europejskie;
 4. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 5. przychody ze sprzedaży;
 6. środki pochodzące z innych źródeł.

Prowadzenie działalności innej niż kulturalna:

 1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Teatr może prowadzić, jako dodatkową działalność inną niż działalność kulturalna, poprzez prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
 • wynajmu sal, pomieszczeń i sprzętu,
 • opracowywania publikacji i materiałów reklamowych,
 • sprzedaż publikacji i materiałów reklamowych,
 • sprzedaży drobnych towarów przeznaczonych do konsumpcji,
 • organizowania imprez o charakterze innym niż kulturalny,
 • działalności wydawniczej i multimedialnej.
 1. Prowadząc działalność, o której mowa w ust.1, należy przestrzegać przepisów obowiązującego prawa.
 2. Dochód z działalności określonej w ust.1 może być przeznaczony na realizację celów statutowych.
 3. Zakazane jest prowadzenie działalności gospodarczej, do której prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest uzyskanie zezwolenia lub licencji.