Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne 2021

Wykaz kontroli 2021 rok:

NAZWA PODMIOTU REALIZUJĄCEGO

kontrolę

Temat kontroli

ZALECENIA Pokontrolne

REALIZACJA ZALECEŃ pokontrolnych

STATUS REALIZACJI DZIAŁAŃ

REALIZACJA ZAKOŃCZONA/ REALIZACJA NIEZAKOŃCZONA

  1. Dotyczy kontroli przeprowadzonych w roku 2021

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Termin kontroli 8-19.03.2021.

 

Zakres kontroli: 

- weryfikacja postępu rzeczowego projektu, w szczególności w odniesieniu do informacji przedstawionych we wnioskach o płatność i aktualnej treści umowy o dofinansowanie, a także

dokumentacji aplikacyjnej;

- sprawdzenie, czy dokumentacja przekazywana przez beneficjenta przy wnioskach o płatność jest zgodna z oryginalną dokumentacją projektu – nie dotyczy (ze względu na wyjątkową sytuację w kraju

związaną z epidemią COVID-19 przedmiotowa kontrola zostanie przeprowadzona w trybie „zza biurka”),

- sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu, niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu,

- weryfikacja sposobu prowadzenia działań informacyjnopromocyjnych,

- weryfikacja, czy nie zachodzą okoliczności mogące mieć wpływ na powstanie prawa do odliczenia przez beneficjenta podatku VAT, w przypadku gdy VAT stanowi wydatek kwalifikowalny w projekcie

- weryfikacja, czy w instytucji kontrolowanej zgodnie z art. 125 ust. 4 lit. b rozporządzenia ogólnego zapewniona jest wyodrębniona ewidencja księgowa lub wyodrębniono kod księgowy dla transakcji

związanych z projektem,

- weryfikacja projektu pod względem zgodności z polityką ochrony środowiska,

- weryfikacja projektu pod względem zgodności z zasadami udzielania pomocy publicznej,

- sprawdzenie zrealizowania zaleceń z poprzednich kontroli.

1.Zalecono, aby przekazać do IP informację, czy w wyniku przeprowadzonych działań audytowych potwierdzono bezpieczeństwo przetwarzanych danych (bądź stwierdzono problemy w tych obszarze).

2.Zalecono zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z kancelaria prawna oraz analizę gwarantowanego poziomu bezpieczeństwa w w/w dziedzinie.

 

 

 

1. Przeprowadzono działania audytowe i udzielono odpowiedzi Instytucji Pośredniczącej.

 

 


2.Zawarto umowę i przeprowadzono analizę bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 

 

Realizacja zakończona

Biuro kontroli UMWO, Czas trwania kontroli 22.03.2021 – 16.04.2021.

Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

 

 

Zalecono:

1) dokonać weryfikacji zapisów „Zasad (polityki) Rachunkowości”

2) dostosować do w/w zmian „Zakładowy Plan Kont” (zał. nr 2), w celu prawidłowego prowadzenia ewidencji składników majątku trwałego.

3) zweryfikować zapis §18 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego dotyczącego składania oświadczeń w imieniu Teatru, w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych i finansowych, pod kątem

zgodności z §10 Statutu Teatru oraz wskazać w Regulaminie zadania i odpowiedzialności dla poszczególnych komórek, w zakresie gospodarowania środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi.

4) dokonać uzgodnienia przychodów i stanu, pozostałych środków trwałych (niskocennych przedmiotów majątku), w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji księgowej (wartościowej) i prowadzonej ilościowo-wartościowej w Księdze inwentarzowej przez Dział Administracyjny. Ustalić zasady i wymagać dokonywania okresowego uzgodnienia w/w stanów majątku.

5) egzekwować od pracowników i komórek organizacyjnych prawidłowe ewidencjonowanie środków trwałych i obejmować ewidencją księgową jak i inwentarzową zakupione przedmioty majątku.

6) przeprowadzić weryfikację wskazanych faktur zakupu w celu objęcia ewidencją wartościową i ilościowo-wartościową zakupione a niezaewidencjonowane przedmioty majątku.

7) przestrzegać zapisy §2 pkt 3 „Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów” w zakresie m.in. wymogu prawidłowej klasyfikacji operacji finansowych i gospodarczych.

8) przestrzegać zapisów Instrukcją inwentaryzacyjnej (§5 ust. 2) obowiązującej w Teatrze w zakresie zasad przeprowadzania spisu z natury składników majątku.

9) przestrzegać zapisów art. 26 (Inwentaryzacja w rachunkowości) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, t.j. z późn. zm.) i dokonywać wyceny arkuszy spisów z natury w celu porównania danych z księgami rachunkowymi i weryfikacji wartości składników majątku. Inwentaryzację gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości przeprowadzać drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.

10) dokonywać rozliczenia inwentaryzacji poprzez porównanie stanów księgowych i wynikających ze spisu z natury, przestrzegać §1 Instrukcji inwentaryzacyjnej określającego, iż celem inwentaryzacji jest ustalenie stanu faktycznego i doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym.

11) Przestrzegać art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w zakresie dokumentowania i powiązania z księgami rachunkowymi faktu przeprowadzania inwentaryzacji a ujawnione różnice wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadł termin inwentaryzacji.

12) Uwzględnić i wskazać rolę Głównego księgowego Teatru w procesie przeprowadzania i rozliczania

wyników inwentaryzacji.

 

 

 

Część zaleceń została zrealizowana do czasu odpowiedzi na pismo, tj. do dnia 14.06.2021. Pozostałe zalecenia zostały wykonane w terminach zadeklarowanych w piśmie. Regulamin organizacyjny jest w trakcie uzgodnień ze związkami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja zakończona

Archiwum Państwowe w Opolu w sprawie

Termin kontroli 8.07.2021.

 

Kontrola archiwum zakładowego w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w zakresie prawidłowości postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do Państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgormadzoną w podmiocie.

 

Stwierdzono, że występują przypadki opóźnienia w zakresie przekazywania materiałów archiwalnych (kat A) do archiwum zakładowego.

 

Poleceniem służbowym zobligowano pracowników do terminowego przekazywania akt. Zaległe akta zostały przekazane.

 

 

 

Realizacja zakończona

Państwowa Stacja Sanitarni-Epidemiologiczna w Opolu Termin kontroli 8-19.03.2021.

Przestrzeganie obostrzeń wynikających z epidemii Covid 19.

Doraźne zalecenia – wyeksponować informację o konieczności noszenia maseczek.

Zlecono wykonanie odpowiedniej grafiki umieszczonej przy wejściu informującej o obowiązku noszenia maseczek.

Realizacja zakończona

kk