Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2015-01-22.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2021-01-12.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Skany dokumentów w formacie PDF z lat ubiegłych przed wprowadzeniem Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wynik analizy pod względem zgodności

Teatr Opole - audyt dostępności BIP.pdf - data dodania: 2022-03-31 14:50:09

Raport o dostępności

Raport o stanie dostępności Teatr Opole.docx - data dodania: 2022-03-31 14:45:53

Dodatkowe pliki

ETR 2023.pdf - data dodania: 2023-03-02 15:50:10

Wniosek-o-udostepnienie-uslugi-pomocy-w-komunikowaniu-sie-edytowalny.odt - data dodania: 2023-03-02 15:50:10

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-12.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-04-16.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Aleksandra Demciuch, a.demciuch@teatropole.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48774539082. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

45-056 Opole, Plac Teatralny 12
Tel.: +48774539082
Faks: +48774545942
E-mail:
Strona internetowa: teatropole.pl

Dostępność architektoniczna

 

Budynek Teatru im. Jana Kochanowskiego w części spełnia wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Przy Teatrze znajdują się 2 oznaczone miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Do wejścia na hol główny i hol przy Małej Scenie prowadzi podjazd/pochylnia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Kasa, szatanie i toalety są zlokalizowane na parterze przy holu głównym i holu Małej Sceny oraz są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Z holu przy Małej Scenie jest bezpośrednie wejście na Małą Scenę, gdzie mają możliwość wjechać osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

 

Z holu przy Małej Scenie jest możliwość skorzystania z windy osobowej na Foyer Dużej Sceny i Modelatornię.

 

Z Foyer jest możliwość skorzystania z platform na Dużą Scenę oraz Modelatornię, dzięki czemu schody nie stanowią bariery.

 

Na Dużej Scenie oraz Modelatorni są miejsca dedykowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Scena Bunkier ma utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi (schody bez windy). Jest możliwość skorzystania z pomocy obsługi widowni w celu przedostania się na tą Scenę.

O rozkładzie budynku informują pracownicy obsługi widowni i portier. Obsługa bileterska zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami indywidualną pomoc w bezpiecznym udziale w wydarzeniu artystycznym organizowanym przez Teatr. Do wszystkich scen prowadzą tabliczki kierunkowe. W przypadku pożaru w całym budynku rozsyłany jest sygnał alarmowy informujący o zagrożeniu. W momencie wyłączenia zasilania budynku włącza się system oświetlenia awaryjnego. Wyznaczeni pracownicy prowadzą ewakuację. Teatr funkcjonuje w zakresie dostępności architektonicznej działając na podstawie ogólnych zasad BHP i p.poż., uwzględniających specyfikę architektoniczną budynków Teatru.

Pod względem dostępności architektonicznej instytucja jest w części wolna od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych  budynków. Posiada również urządzenia i środki techniczne oraz rozwiązania architektoniczne w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń dostępnych dla odbiorców życia kulturalnego.

  • Przed Teatrem znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych.
  • Budynek posiada windę oraz platformy na Dużą Scenę i Modelatornię.
  • Na Małą Scenę nie ma konieczności korzystania z windy/platformy (poziom zero).
  • Cztery sceny posiadają miejsca wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
  • Dodatkowo pracownicy obsługi widowni w razie potrzeby informują osoby o sposobie rozkładu pomieszczeń i ciągach komunikacyjnych obowiązujących w Teatrze.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość wypełnienia Wniosku o udostępnienie usługi pomocy w komunikowaniu się.

Koordynatorką dostępności w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu jest Pani Wioletta Kołłątaj.

Kontakt:

Tel. +48662108501

Mail: w.kollataj@teatropole.pl